สวัสดีนักเรียนทุกคน

               นักเรียนไม่ได้มาเรียนด้วยสมองที่ว่างเปล่า แต่มาพร้อมกับประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวของแต่ละคน และไม่เพียงแค่หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์เท่านั้นที่นักเรียนมีมาก่อนการเรียนฟิสิกส์ แต่สิ่งที่นักเรียนแต่ละคนมียังรวมไปถึงเจตคติ ความเชื่อและความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะได้เรียน ทักษะอะไรที่จำเป็นจะต้องมีและอะไรคือสิ่งที่นักเรียนต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียน ซึ่งสิ่งที่นักเรียนคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในการเรียนฟิสิกส์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการตอบสนองของพวกเขา มีผลกระทบต่อสิ่งที่พวกเขาสนใจและตั้งใจฟังในระหว่างการเรียน และมีผลต่อการแปรความหมายจากสิ่งที่พวกเขาได้ยิน รวมถึงพฤติกรรมการสร้างความรู้และความเข้าใจของพวกเขาด้วย สิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมากหากสิ่งที่นักเรียนคาดหวังกับสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังนั้นมีความแตกต่างกันมาก (อัมพร  วัจนะ)

Advertisements

ฟิสิกส์ ม.6 เทม 1 (2560)

เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 1 (ประจุไฟฟ้า)

1_เฉลยใบงานแบบฝึกเสริมประสบการณ์ 1

2_เฉลยใบงานแบบฝึกเสริมประสบการณ์ 2

3_เฉลยใบงานแบบฝึกเสริมประสบการณ์ 3

4_เฉลยใบงานแบบฝึกเสริมประสบการณ์ 4

กระดานดำ

กระดานขาว

กระดานเขียว

กระดานดำ

เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 1 (บทนำ)_2

ไฟฟ้ากระแส

แบบฝึกทักษะกฏของโอมห์

ใบความรูกฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์

ใบความรู้กระแสไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แบบฝึกทักษะ แรงเคลื่อนไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

แบบฝึกทักษะวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์

เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 2 (ไฟฟ้ากระแส)_3

เฉลยใบงาน _ แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 2

เฉลยใบงาน _ แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 1

เฉลยใบงาน – แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 3

เฉลยใบงาน – แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 4

เฉลยใบงาน – แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 5

เฉลยใบงาน – แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 6

เฉลยใบงาน – แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 7

เฉลยใบงาน – แบบฝึกเสริมประสบการณ์ 8

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่ 1-3

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ผลการเรียนรู้ที่ 4-6

ไฟฟ้าสถิต ปี57

กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1\2557กำหนดการสอน 1_2557

1_ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์อะตอม

16_พลังงานภายในระบบ

16_พลังงานภายในระบบ

 

15_กล่องจำลองของก๊าซ

15_กล่องจำลองของก๊าซ